INTEGRITETSPOLICY FÖR STORYTEL

1. ALLMÄNT

1.1.
Storytel är en digital abonnemangstjänst som ger dig tillgång till ljudböcker och e-böcker i din mobiltelefon, surfplatta eller via annan utrustning (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Storytel Sweden AB, organisationsnummer 556696-2865, (“Storytel” eller “Vi”). Den här integritetspolicyn beskriver Storytels behandling av dina personuppgifter och syftar till att beskriva hur vi samlar in, använder, gallrar och raderar personuppgifter. Genom att följa denna Integritetspolicy säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när du använder Tjänsten.
1.2.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Storytel. Storytel har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst, användning, modifiering och radering.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Storytel är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Storytel. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 12.

3. NÄR SAMLAR STORYTEL IN PERSONUPPGIFTER?

3.1.
Storytel samlar in personuppgifter om dig när:
-
du skapar ett konto hos Storytel och använder Tjänsten,
-
du beställer information, en tilläggstjänst, eller produkt från Storytel,
-
du registrerar dig som prenumerant av ett e-postutskick eller ett nyhetsbrev,
-
du gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar Storytels kundtjänst,
-
du kopplar Tjänsten till ditt Facebookkonto eller andra liknande tredjepartstjänster som självständigt ansvarar för personuppgifter,
-
du besvarar en undersökning, inkluderat men inte begränsat till kundnöjdhetsenkäter eller marknadsundersökningar eller svarar på kommunikation från Storytel, eller
-
det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Storytel.
3.2.
Storytel samlar även information genom egna eller tredjepartscookies och liknande uppföljningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter och val när du använder Tjänsten eller besöker vår webbsida. Mer information om Storytels användning av cookies framgår av Storytels cookiepolicy

4. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR STORYTEL IN?

4.1.
När du skapar ett konto hos Storytel eller är i kontakt med Storytels kundtjänst samlar Storytel in personuppgifter om dig. Exempel på personuppgifter som Storytel vanligtvis samlar in är ditt namn och/eller användarnamn, e-post och/eller telefonnummer och betalningsinformation. Storytel kan också komma att samla in personuppgifter om födelsedatum, kön och ytterligare kontaktuppgifter såsom din adress. Storytel kan också komma att inhämta personuppgifter som du tillhandahåller om din familj (inkluderat dina familjemedlemmars namn, födelsedatum och intressen). När du använder Tjänsten eller andra av Storytels tjänster eller produkter samt när du besöker Storytels webbsida, kan Storytel komma att inhämta uppgifter rörande användning, visning och teknisk data, inkluderande din IP-adress. Om du, när du registrerade dig som kund hos Storytel, tecknade dig som fakturakund kan Storytel komma att inhämta och behandla betalningsinformation som du tillhandahåller Storytels betaltjänstleverantörer för att möjliggöra sådan fakturering.
4.2.
Om du väljer att koppla Tjänsten till Facebook eller andra liknande tredjepartstjänster som ansvarar för personuppgifter kan Storytel komma att samla in sådan information som du därigenom ger Facebook eller sådan liknande tjänst tillåtelse att dela med sig av till Storytel.
4.3.
Storytel kan också komma att samla in och behandla information som du tillhandahåller i publika forum på Storytels webbsida eller tillgängliggör för Storytel när du använder Storytels webbsida, Storytels sidor på tredjepartsplattformar, som till exempel sociala medier, eller när du länkar din profil på en tredjepartssajt eller plattform med ditt personliga konto i Tjänsten.
4.4.
Storytel kan också komma att inhämta och behandla information relaterat till din valda betalningsmetod. Personuppgifterna som inhämtas av Storytel för detta syfte fungerar som underlag för att bekräfta din behörighet att använda Tjänsten och för att identifiera din betalningsmetod. Eftersom Storytel samarbetar med tredjepartsbetaltjänstleverantörer vilka verkar självständigt i system fristående från Storytel, kommer ingen fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, inhämtas eller behandlas av Storytel.

5. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Storytel sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringssyften sparas så länge du har ett konto hos Storytel och raderas tolv (12) månader efter att ditt abonnemang avslutats om du inte givit Storytel ditt frivilliga samtycke för fortsatt behandling av sådana uppgifter. För att kunna kontrollera användningen av presentkort och gratis provperioder och förhindra missbruk sparas den grundläggande information du uppgivit vid tidpunkten för registrering (namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, betalningsdetaljer) under en period av tjugofyra (24) månader efter det att ditt abonnemang, presentkort eller din provperiod avslutats. Under samma period sparas också information om ditt personliga ljud- och e-boksbibliotek för att underlätta ett återupptagande av abonnemanget. Storytel sparar uppgifter under längre perioder om det uppställs krav på detta i lag eller om det krävs för att kunna säkerställa att Storytels legala intressen tillgodoses, till exempel i pågående tvister.

6.
VARFÖR BEHANDLAR STORYTEL UPPGIFTER OM MIG?

6.1.
Storytel behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Storytel dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner, att administrera kundförhållandet med dig och att uppfylla säkerhetskrav och författningsreglerade krav. Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Detta kan t ex inkludera behandling av personuppgifter i syfte att skapa kundgrupper på tredjepartsplattformar.
6.2.
Storytel behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden, tjänster och service. Personuppgifter kan till exempel komma att behandlas, länkas, segmenteras och analyseras för att, genom riktad marknadsföring, tillhandahålla information, erbjudanden och rekommendationer kring Storytels eller Storytels partners produkter och tjänster, vilka är anpassade efter dina intressen, beteenden, behov eller livsstil. Storytel kan också komma att analysera och kombinera information om dig som Storytel har tillgång till via Tjänsten från dina onlinebesök eller andra källor (till exempel Facebook eller andra liknande social medialeverantörer) för syften specificerade i detta avsnitt.
6.3.
Därtill behandlar Storytel dina personuppgifter för att kunna förhindra, upptäcka och utreda potentiella förbjudna eller olagliga aktiviteter, inkluderat bedrägeri, och för att upprätthålla våra villkor (till exempel för att avgöra huruvida du är aktuell för en gratis provperiod eller andra erbjudanden och marknadskampanjer som kan komma att erbjudas).

7.VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN?

7.1.
Majoriteten av de personuppgifter som Storytel behandlar om dig behandlas för att Storytel ska kunna fullgöra vår del av tjänsteavtalet (Användarvillkoren) med dig, d.v.s. för att Storytel ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten och dess funktioner. Så är fallet när Storytel behandlar bl.a. e-postadress, telefonnummer och information från betaltjänstleverantörer.
7.2.
En del av personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning, d.v.s. att Storytels intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än den risk för din integritet som behandlingen kan innebära. Så är fallet när Storytel behandlar dina personuppgifter för marknadsföringssyften och när Storytel lagrar information om ditt ljud- och e-boksbibliotek efter att ditt abonnemang avslutats.
7.3.
Slutligen behandlas vissa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet när uppgifter som Storytel får tillgång till via din Facebook behandlas och för marknadsföring av Storytels samarbetspartners varor och tjänster.
7.4.
I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av samtycke, är det frivilligt för dig att lämna ett sådant samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke. Om du väljer att återkalla ditt samtycke och Storytels behandling är sådan som kräver samtycke, gäller i sådant fall ditt senast lämnade samtycke och behandling sker då i enlighet med det.

8.DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

Säkerheten, integriteten och sekretessen kring dina personuppgifter är mycket viktiga för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande, användning och förändring. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande sådana. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit alla rimliga åtgärder, saknas säkerhetsåtgärder som är fullständigt säkra. Vi ber dig därför omedelbart informera oss om misstänkta aktiviteter som du eventuellt upptäcker i Tjänsten.

9.VEM LÄMNAR STORYTEL UT UPPGIFTERNA TILL?

9.1.
Storytel kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom Storytels koncern, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtalet med dig eller för fullgörande av avtal med Storytels leverantörer och samarbetspartners.
9.2.
Storytel kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Storytels räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter lämnas ut till företag som behandlar personuppgifter för Storytels räkning ingår Storytel ett biträdesavtal med denna part för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.
9.3.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Storytels rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade eller tekniska problem.
9.4.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Om vi överför eller lagrar dina uppgifter utanför EU/EES säkerställer vi att sådan överföring sker i enlighet med den här policyn och i enlighet med tillämpliga lagar, till exempel genom att teckna dataöverföringsavtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

10.LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

Information som tillhandahålls av Storytel kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Storytel. Storytel ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Storytel uppmuntrar dig därför att läsa igenom den information som avser behandling av personuppgifter och som finns tillgänglig på respektive webbplats.

11.FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Storytel genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Storytel att informera dig via e-post eller genom Tjänsten innan förändringarna träder i kraft. Integritetspolicyn kommer också vara publicerad på Storytels webbsida. Om förändringar kräver ditt samtycke kommer Storytel be om ett nytt samtycke från dig.

12.
RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION OCH RÄTTELSER M.M. INTEGRITETSPOLICYN

12.1.
Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om bl.a. vilka personuppgifter som Storytel behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig.
12.2.
Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätt att begära att Storytel begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har också rätt att utöva din rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
12.3.
Vänligen notera att vissa av rättigheterna ovan enbart gäller i särskilda situationer, till exempel rätten till dataportabilitet som enbart gäller för det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat. För det fall du skulle ha några frågor om hur Storytel behandlar dina personuppgifter, vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta oss enligt nedan.

E-postadress: privacy@storytel.com
Adress: Box 24167, 104 51 Stockholm (Att. "Support")

12.4.
Om du inte vill att Storytel använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Storytel. I varje nyhetsbrev kommer du även informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.
12.5.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

__________________

Senast uppdaterad 1 mars 2018
Storytel Sweden AB